PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT INDIVIDUAL

 • Avaluació dels interessos acadèmics i professionals
 • Avaluació de les estratègies cognitives i emocionals
 • Assessorament psicopedagògic d'orientali professional i vocacional

PROGRAMA DE REEDUCACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

 • TDAH
 • Dislèxia
 • Discalcúlia
 • Disortografia
 • Estratègies d'aprenentadge i tècniques d'estudi
 • Regulació de la conducta
 • Aceptació de normes
 • Gestió emocional

AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

 • Diagnosticar les dificultats d'apranentatge
 • Orientar el procés de decisió de la formació acadèmica i professional
 • Dissenyar el Pla d'Interveció Psicopedagògic
 • Assessorament amb la família i l'escola

PROGRAMA D'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

 • Avaluació del interessos acadèmics i professionals
 • Disseny del perfil personal
 • Orientació acadèmica i professional

PROGRAMA GLIFING

 • Avaluació de les dificultats en la lectura
 • Disseny del pla d'intervenció lector
 • Intervenció psicopedagògica individualitzada

PROGRAMA DE PSICOLOGIA POSITIVA

 • Avaluació i diagnòstic de les fortaleses personals
 • Tractament terapèutic per al benestar personal

DESENVOLUPAMENT DE LA PSICOMOTRICITAT DE 3 A 5 ANYS

 • Desenvolupament de la consciència del propi cos 
 • Coordinació motora, control postural i reconeixement de l'esquema corporal 
 • Aprenentatge de l'expressió en les emocions, per tal de superar les inseguretats i gestionar la impulsivitat