PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT INDIVIDUAL

 • Avaluació dels interessos acadèmics i professionals
 • Avaluació de les estratègies cognitives i emocionals
 • Assessorament psicopedagògic d'orientali professional i vocacional

PROGRAMA DE REEDUCACIÓ COGNITIVA-CONDUCTUAL

 • TDAH
 • Dislèxia
 • Discalcúlia
 • Disortografia
 • Estratègies d'aprenentadge i tècniques d'estudi
 • Regulació de la conducta
 • Acceptació de normes
 • Gestió emocional

Les intervencions psicopedagògiques són de naturalesa cognitiva-conductual, perquè es treballa des del pensament i la conducta de cadascú. La forma en que es percep la realitat determina una emoció, i per tant, una resposta conductual. Això fa, que les nostres actuacions davant l'aprenentatge s'esdevinguin en els nostres pensaments, els quals estan formats per creences i interpretacions que anem adquirint en cadascuna de les interaccions que fem en el nostre dia a dia. És per això, que quan apareixen les dificultats en l'aprenentatge en forma de lectura, escriptura, raonament, atenció, etc., el nostre pensament bloqueja l'accés a l'adquisició dels aprenentatges, resultant, a vegades, un estat d'ànim que no aconsegueix gestionar les emocions, i en conseqüència, provocant conductes que no afavoreixen el desenvolupament integral de la persona. Per això, aquest enfocament cognitiu-conductual proporciona estratègies que permeten canviar les estructures cognitives, flexivilitzant l'accés al procés d'aprenentatge i al desenvolupament integral de la persona.  

AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

 • Diagnosticar les dificultats d'apranentatge
 • Orientar el procés de decisió de la formació acadèmica i professional
 • Dissenyar el Pla d'Interveció Psicopedagògic
 • Assessorament amb la família i l'escola

PROGRAMA D'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

 • Avaluació del interessos acadèmics i professionals
 • Disseny del perfil personal i professional
 • Orientació acadèmica, professional-vocacional i personal

El nostre programa d’orientació professional consisteix en una avaluació exahustiva dels interessos acadèmics i/o professionals de cada individu i del seu perfil personal per tal d’establir un perfil professional/vocacional. En aquest procés, s’acompanya la persona, des d’un enfocament integral, construint el seu perfil des del coneixement de les característiques individuals que l’identifiquen com a persona, proporcionant una interpretació dels resultats a partir dels objectius que s’expliciten durant l’orietació. Es tracta d’un procés fonamentat en allò que es vol aconseguir ser i fer en algun moment de la vida, i l’estudi focalitza aquest interès a partir d’un treball personal d’autoconeixement, per tal de decidir, de forma adequada, la millor opció que, en el moment de l’estudi, encaixa amb el perfil, les necessitats i les il·lusions de cadascú.

PROGRAMA GLIFING

 • Glifing és un programa d'entrenament de la lectura: precisió, velocitat i comprensió lectora.
 • En 5 mesos s'observen les millores: increment de la fluïdesa lectora i desbloqueig de les dificultats del procés lector, aconseguint una comprensió global dels textos. 
 • El procés lector, es treballa des de l'execució de la memòria de treball, fet que potencia la capacitat atencional.
 • El procediment, que des de moveUP s'utilitza, per establir un bon aprenentatge lector amb el Glifing consisteix en avaluar, des d'un inici i durant tot el procés, la mecànica lectora. Aquestes avaluacions continuades permeten observar l'evolució de l'entrenament, i ajustar els aprenentatges a les necessitats individuals que cadascú presenta. Així, ens permet dissenyar un pla d'intervenció lector adequat al ritme que marca la persona, aconseguint d'aquesta manera, el desbloqueig que les pròpies dificultats provoquen en la lectura.
La metodologia Glifing, sempre va acompanyada d'una proposta d'intervenció psicopedagògica, la qual treballa les funcions executives per tal d'aconseguir un desenvolupament integral de l'individu.

PROGRAMA DE PSICOLOGIA POSITIVA

 • Avaluació i diagnòstic de les fortaleses personals
 • Tractament terapèutic per al benestar personal

DESENVOLUPAMENT DE LA PSICOMOTRICITAT DE 3 A 5 ANYS

 • Desenvolupament de la consciència del propi cos 
 • Coordinació motora, control postural i reconeixement de l'esquema corporal 
 • Aprenentatge de l'expressió en les emocions, per tal de superar les inseguretats i gestionar la impulsivitat